ساخت لوگوی اختصاصی انتشارات کتاب و نوشت افزار جوانه با ترکیب آیکون کتاب و نماد جوانه انجام شده است. استفاده از نماد جوانه به منظور مرتبط بودن با نام برند و القای حس رویش در اثر مطالعه بوده است. در نهایت لوگوی‌ خلق شده با رنگ قهوه‌ای و سبز ترکیب شده است.

رنگ قهوه‌ای نشان از خاک است که برای رویش ضروری است و نماد امنیت نیز می‌باشد و رنگ سبز نیز نماد حیات می‌باشد. در نهایت نام برند با استفاده از تایپ اختصاصی و اشکال هندسی طراحی شده است.

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت لوگوی انتشارات جوانه را مشاهده کنید.