بودن یا بودن؟!

هدف طراحی لوگو و

ضرورت وجود آن در کسب و کار !