بهترین مکان استفاده از لوگو کدام است؟

بهترین مکان استفاده از لوگو کدام است؟