چگونه انواع سبک لوگو بر گیرایی
نشان تجاری یک برند اثر می گذارد؟

ممکن است تا به حال دقت نکرده باشید که لوگوها تا چه حد بخش بزرگی از زندگی ما هستند. کافیست تا به اطراف خود نگاه کنید، یکی در گوشه بالای صفحه نمایش شما وجود دارد، احتمالاً روی کفش شما و قطعاً تعداد بیشتری بر روی وسایلی که در طول روز استفاده می کنید و یا خوراکی هایی که میل می کنید.